Ansøgning --> Application

Dansk tekstbeskrivelse!

English text description!

Næste ansøgningsfrist:
Alle ansøgninger som skal behandles på næste bestyrelsesmøde, skal være sendt senest fredag d. 16. august 2024 kl. 18:00

Next application deadline:
All applications to be considered at the next board meeting must be sent no later than Friday 16 August 2024 at 18:00

Er du kommet det rigtige sted hen?
Ellers kan du klikke dig til Bevilling her.

Have you come to the right place? Otherwise, you can click on Grant here.

I Globen Sport har klubbens kontingentbetalende medlemmer den mulighed at kunne få medlemstilskud- eller støtte til forskellige aktiviteter, sportsudstyr eller andet inden for idrætten målrettet uden for klubbens regi.

I mange tilfælde har medlemmerne kunne få økonomisk støtte eller tilskud som passede ind i klubbens økonomi, de øremærkede midler fra fondene eller der opstod en mulighed for, at klubben kunne søge midlerne fra fonde, legater eller puljer målrettet medlemmets ansøgning.

Medlemmerne skal som minimum sende en ansøgning 3-6 måneder før, men forhør dig gerne hos klubbens bestyrelse i god tid. Det kan være med til øge muligheden for støtte, når tingene koordineres rigtigt med klubbens årlige fondsmidler.

In Globen Sport, the club's dues-paying members have the option of being able to get membership subsidies or support for various activities, sports equipment or other things in sports targeted outside the club's auspices.

In many cases, the members have been able to get financial support or grants that fit into the club's finances, the earmarked funds from the funds, or there was an opportunity for the club to apply for the funds from funds, grants or pools targeted at the member's application.

The members must send an application at least 3-6 months in advance, but feel free to inquire with the club's board in good time. It can help to increase the possibility of support when things are properly coordinated with the club's annual fund funds.

Du giver samtykke til ...

  • ... at klubben må læse og bruge oplysningerne internt i bestyrelsen.
  • ... at klubben må bruge oplysningerne til økonomisk støtte hos fonde og legater

Oplysninger gemmes indtil ...

  • ... typisk frem til kalenderårets afslutning d. 31. december, medmindre der er tale om ansøgninger som strækker sig ud over flere kalenderår.

Link:
Se hele klubbens privatlivspolitik her.

You consent to...

  • ... that the club may read and use the information internally within the board.
  • ... that the club may use the information for financial support from foundations and endowments

Information is stored until ...

  • ... typically until the end of the calendar year on 31 December, unless it is an application that extends over several calendar years.
Med din indberetning bekræfter du automatisk med tro og love --> With your report, you automatically confirm with faith and promise:

Siden er senest opdateret d. 22. juni 2024

The page was last updated on 22 June 2024

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram