Guide: Foto og video --> Guide: Photo and video

Dansk tekstbeskrivelse!

English text description!

I Globen Sport er PR, markedsføring, synliggørelse og omtale en af de vigtigste grundlæggende ting, som gør klubben, idrætsudøverne og medlemmerne med deres aktiviteter, træning og resultater bliver set og fremhævet.

At fremhæve dem skaber bedre muligheder for støtte, sponsorater eller samarbejdsmuligheder for klubben generelt eller for medlemmerne direkte blandt idrætsudøverne og familierne.

Det er en kæmpe opgave som klubben ikke kan løfte alene, og har derfor brug for medlemmernes hjælp til det. Derfor tages der billeder til arrangementer, stævner og møder som holdfoto, portrætfoto eller stemningsbilleder.

In Globen Sport, PR, marketing, visibility and publicity are one of the most important fundamental things that make the club, the athletes and the members with their activities, training and results seen and highlighted.

Highlighting them creates better opportunities for support, sponsorship or cooperation opportunities for the club in general or for the members directly among the athletes and families.

It is a huge task that the club cannot undertake alone, and therefore needs the members' help for it. Therefore, photos are taken for events, conventions and meetings as team photos, portrait photos or mood photos.

Idrætsudøvere som får støtte fra klubben:

Idrætsudøvere som får økonomisk støtte fra klubben, har man en modydelse at de er forpligtet til at sende tekster, billeder og videoer ind til klubben.

Det er primært for dokumentere og vise, at de forskellige aktiviteter finder sted og de forskellige deltagere fra klubben er med. Derudover er det også for vise de aktiviteter for alle, hvad der sker omkring klubben og hvad klubben er for noget?

Athletes who receive support from the club:

Athletes who receive financial support from the club have a consideration that they are obliged to send texts, pictures and videos to the club.

It is primarily to document and show that the various activities take place and that the various participants from the club are involved. In addition, it is also to show the activities to everyone, what is happening around the club and what is the club for?

Hvornår skal idrætsudøverne sende noget ind?

FØR

Før turneringen eller aktiviteten skal idrætsudøveren sende informationer om din deltagelse, lidt billeder af dig selv til forberedelsen eller ved afrejsen til turneringen.

Tidsfrist:
Senest 24 timer før turneringsstart.

UNDER

Under turneringen skal idrætsudøveren sende forskellige videoer (hvis det er muligt), hvor man ser idrætsudøverens deltagelse, aktiviteten og selve dagen/turneringen. Det må meget gerne efterfulgt af idrætsudøveren som fortæller på tegnsprog, hvordan det går? Hvordan oplevelsen har været for idrætsudøveren?

EFTER

Efter turneringen skal idrætsudøveren sende resultater og billeder ved afslutningen, samt tekster om hvordan turneringen er gået? Hvis man har vundet eller tabt, så fortælle lidt om det? Eventuelt også om hvad der nu skal ske næste gang?

Tidsfrist:
Senest 48 timer efter turneringens afslutning.

When must the athletes submit something?

BEFORE

Before the tournament or activity, the athlete must send information about your participation, some pictures of yourself for the preparation or when you leave for the tournament.

Deadline:
No later than 24 hours before the start of the tournament.

BELOW

During the tournament, the athlete must send different videos (if possible) showing the athlete's participation, the activity and the day/tournament itself. It may very well be followed by the athlete who explains in sign language how it is going? How has the experience been for the athlete?

AFTER

After the tournament, the athlete must send results and pictures at the end, as well as texts about how the tournament went? If you have won or lost, tell us a little about it? Possibly also about what should happen next?

Deadline:
No later than 48 hours after the end of the tournament.

Hvordan skal videoerne være?

How should the videos be?

Siden er senest opdateret d. 22. juni 2024

The page was last updated on 22 June 2024

Powered by
info@globensport.dk
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram