VEDTÆGTER:

§ 1. Navn, stiftelse og hjemsted

1.1. Klubbens navn er Globen Sport for døve og hørehæmmede i Danmark, og dens forkortelse er Globen Sport.

1.2. Klubben er stiftet d. 11. marts 2003.

1.3. Klubbens hjemsted er Aarhus Kommune.

1.4. Klubbens adresse følger et udvalgt bestyrelsesmedlems adresse og registreres officielt CVR-registret.

1.5 Klubben er medlem af relevante idrætsforbund og idrætsorganisationer som bestyrelsen sørger for.

§ 2. Formål

2.1. Klubbens formål er at fremme bredde- og eliteidræt for klubbens medlemmer, samt være dem til gavn kulturelt og socialt.

§ 3. Medlemskab

3.1. Alle kan optages som medlem af klubben.

3.2 Nye medlemmer betaler kontingent pr. år uanset medlemsdato.

§ 4. Kontingenter

4.1. Kontingentsatser fastsættes af generalforsamlingen.

4.2. Indmeldelse skal ske skriftligt og godkendes af klubben.

4.3. Udmeldelse skal meddeles skriftligt senest 20. december.

4.4. Ved manglende betaling af kontingent efter d. 20. december udsendes der rykkergebyr for hver 21. dag og tilføjes 50,- i gebyr pr. rykker. Medlemmet slettes automatisk efter 3. rykker.

4.5. Et medlem, der er slettet for restance, kan atter optages mod at betale det skyldigt kontingent. Bestyrelsen kan i visse tilfælde bevillige henstand med betaling af kontingent

§ 5. Generalforsamling

5.1 Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i senest slutningen af april og skal med mindst 4 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til hvert medlem. En uge før generalforsamlingen fremsendes materialerne til hvert medlem. Kun generalforsamling kan ændre klubbens love og er højeste myndighed i klubbens anliggender.

5.2 Dagsorden skal indeholde følgende:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Årsberetning forelægges
4. Årsregnskab til godkendelse
5. Behandling af indkomme forslag
6. Valg af bestyrelsen:
a. Formand (lige år)
b. Sekretær (lige år)
c. Kasserer (ulige år)
d. 1 Suppleant (hver år)
7. Valg af revisor (hver år)
8. Eventuelt

5.3. Klubbens medlemmer over 14 år som har betalt kontingent senest 20. december året før, har stemmeret til generalforsamling og er valgbare til bestyrelsen.

5.4. Indkomne forslag til generalforsamling skal gives skriftlig til klubben senest 14 dage før generalforsamling.

5.5. Ved alle afstemninger på generalforsamlingen er simpel majoritet, undtagen ved lovændring, der kræves 2/3 af de tilstedeværende stemmer.

5.6. Afstemning foretages ved håndsoprækning eller, hvis et medlem forlanger det, skriftlig.

5.7. Der skal føres protokol over generalforsamlingen og underskrives af dirigenten og referenten.

5.8. Ekstraordinær generalforsamling kan finde sted, når bestyrelsen finder det nødvendig, eller når mindst 1/3 af klubbens navngivne medlemmer ønsker det med afgivelse af emner, der ønskes behandlet. Bestyrelsen skal derefter indkalde til ekstraordinær generalforsamling senest 3 uger efter modtagelsen af skriftligt krav med 14 dages varsel.

5.9. Enhver lovlig varslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de mødes antal.
Ved stemmelighed (uafgjort) om et forslag, anses det for bortfaldet.

§ 6. Bestyrelsen

6.1. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden (FU).

6.2. Formanden repræsenterer klubben indadtil og udadtil og leder alle bestyrelsesmøde og er bemyndiget til sammen med kassereren at hæve og omsætte klubben midler.

6.3. Kassereren skal have kendskab til regnskabsføring og er sammen med bestyrelsen ansvarlig for regnskabet. Regnskabsåret er kalenderåret.

6.4. Bestyrelsesmøder indkaldes med mindst 8 dages varsel, og disse møder er beslutningsdygtige, når alle bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

6.5. Såfremt et bestyrelsesmedlem melder afbud til bestyrelsesmøderne 2 gange i træk uden forudgående meddelelse, afgår dette bestyrelsesmedlem automatisk og suppleanten indtræder.

§ 7. Udvalgene

7.1. Bestyrelsen beslutter selv om der skal oprettes udvalg.

7.2. Bestyrelsen udpeger selv sine ledere og medlemmer til udvalgene.

7.3. Bestyrelsen afgør selv, hvilket nedsatte udvalg skal beskæftige sig med og hvilket ansvar det skal have.

§ 8. Eksklusion

8.1. Personer ved upassende opførsel eller direkte skadelig holdning til klubben interesse kan udelukkes for en tid ved at bestyrelsen med fuld enighed straks suspenderer vedkommende. Spørgsmålet om eksklusion skal afgøres ved førstkommende generalforsamling, hvor vedkommende har ret at tale sin sag.

§ 9. Opløsning

9.1. Klubben kan opløses ved beslutning på ordinære generalforsamlinger med mindst 1 års mellemrum og hvis der er 4/5 flertal af de fremmødte medlemmer

9.2. Klubbens midler skal ved opløsning behandles af generalforsamlingen, hvor det skal afgøres hvilke foreninger eller organisationer midlerne skal overdrages til.

§ 10. Tegningsret

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse bestående af formanden, sekretæren og kassereren

§ 11. Hæftelse

Klubbens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens tilskud eller folkeoplysningsloven. For de forpligtende der påhviler foreningen i øvrigt, hæftes alene med den til enhver tid eksisterende formue.

§ 12. Gyldighed

Foranstående love er vedtaget på ekstra ordinær generalforsamling 2. marts 2019 og træder i kraft fra samme dato.